Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. októbra 2000

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im. Mnoho ľudí prehliada, že Stará zmluva obsahuje aj evanjelium - radostnú zvesť. Boh v Starom zákone nie je iba prísnym sudcom, vykonávateľom spravodlivosti, ale Boh v Starom zákone dáva aj milosť, rád odpúšťa. Slová z Jeremiášovho proroctva sú jasným príkladom, ako Boh bol zhovievaný a odpúšťal izraelskému národu. Napriek tomu, že Ho viackrát opustili, zlyhali, spreneverili sa, Jeho milosť bola omnoho väčšia. My, ľudia Novej zmluvy, túto milosť môžeme zakúšať omnoho dokonalejšie cez obeť Ježiša Krista. Nesmieme však zabúdať, že Božie odpustenie nás vyzýva aspoň k dvom aktivitám: 1. Nový spôsob života (obrat, odvrátenie sa od hriešnych spôsobov) - ako Ježiš povedal žene cudzoložnici: “Choď a nehreš viac!” a 2. Nové poslanie, úloha - Pavol hovorí o konaní dobrých skutkov (pozor: nie záslužných! - spasení sme z milosti!) a apoštol Peter nás vyzýva k zvestovaniu Božích skutkov, k svedectvu pre iných (1Pt 2,9). Izrael, Boží vyvolený národ, si zakladal na svojom vyvolení, no zanedbával povinnosť plniť Božie poslanie - byť svetlom, svedectvom pre všetky národy. Neberme dnes lacno Božiu milosť, Božie odpustenie. Boh nám nielen odpúšťa, ale nás i povoláva k aktivite, k službe pre Neho!