Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. decembra 2000

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Vianoce nám dávajú lekciu, že najväčšou silou na svete je láska. Láska má v sebe večný zdroj - vyžarovať a spájať ľudí rozličných názorov, skupín, či stupňov viery. Keď upadli emócie, mudrci odišli, pastieri sa vrátili ku svojim stádam, prišli všedné dni tvrdého života. Herodes sa postavil, aby dokázal svoju moc. Náš život chráni Ten, ktorý zhromažďuje ako pastier svoje stádo. Netreba sa báť, len treba bdieť a konať. Istota Božích zasľúbení dáva odvahu podstupovať riziko. - Najslabší je človek, ktorý sa opiera len sám o seba. Pán Boh má s každým človekom svoje plány. Pre toho, kto s dôverou pokory a oddanosti z Božej ruky berie svoj čas, je v každom okamihu darovaná možnosť sa osvedčiť. Našou úlohou je rozširovať priestor, kde vládne čistota, poriadok, harmónia a pravda. Vtedy viera nebude nádejou cesty po hrob, ale normálnou službou svetu, prostrediu, blížnemu. Usilujme sa, aby naša viera nebola len na slávnostné chvíle a veľké sviatky, ale aby sme sa s Kristom rodili do novej podoby. Podľa Jeho príkladu žili a konali, lebo On je zárukou i prísľubom dôstojnosti života a slobody.