Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali.

Register to read more...

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

Utorok, 06. augusta 2002

V zhromaždeniach velebte Boha!

Register to read more...

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. augusta 2002

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.

Register to read more...

Nedeľa, 11. augusta 2002

Hospodin, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Pondelok, 12. augusta 2002

Tvoje oči sú otvorené na všetky cesty ľudských dietok.

Register to read more...

Utorok, 13. augusta 2002

Hospodin dvíha slepých.

Register to read more...

Streda, 14. augusta 2002

Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nezmerná.

Register to read more...

Štvrtok, 15. augusta 2002

Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!

Register to read more...

Piatok, 16. augusta 2002

Beda pastierom, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Sobota, 17. augusta 2002

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Nedeľa, 18. augusta 2002

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa.

Register to read more...

Pondelok, 19. augusta 2002

Báli sa všetci pohania... a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Register to read more...

Utorok, 20. augusta 2002

Tvoje sú nebesá, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh.

Register to read more...

Streda, 21. augusta 2002

Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí.

Register to read more...

Štvrtok, 22. augusta 2002

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka.

Register to read more...

Piatok, 23. augusta 2002

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Register to read more...

Sobota, 24. augusta 2002

Hospodine, Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Nedeľa, 25. augusta 2002

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

Pondelok, 26. augusta 2002

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 27. augusta 2002

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Streda, 28. augusta 2002

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Register to read more...

Štvrtok, 29. augusta 2002

Mojžiš mu povedal: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

Piatok, 30. augusta 2002

Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo?

Register to read more...

Sobota, 31. augusta 2002

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

KALENDÁR