Slovak Czech English German Polish

Február

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Register to read more...

Nedeľa, 02. februára 2003

Radosť majú, ktorí dávajú rady k pokoju.

Register to read more...

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora.

Register to read more...

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami.

Register to read more...

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Sobota, 08. februára 2003

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.

Register to read more...

Nedeľa, 09. februára 2003

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.

Register to read more...

Utorok, 11. februára 2003

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Register to read more...

Streda, 12. februára 2003

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Štvrtok, 13. februára 2003

Svojou láskou a súcitom Hospodin ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Piatok, 14. februára 2003

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu Boh: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Sobota, 15. februára 2003

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Nedeľa, 16. februára 2003

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Pondelok, 17. februára 2003

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí.

Register to read more...

Utorok, 18. februára 2003

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Streda, 19. februára 2003

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Register to read more...

Štvrtok, 20. februára 2003

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 21. februára 2003

Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet.

Register to read more...

Sobota, 22. februára 2003

Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja Skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Nedeľa, 23. februára 2003

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 24. februára 2003

V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu ... vypočuje môj hlas.

Register to read more...

Utorok, 25. februára 2003

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 26. februára 2003

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Štvrtok, 27. februára 2003

Pozri, Hospodine, v akej som úzkosti, ... lebo som sa veľmi priečil.

Register to read more...

Piatok, 28. februára 2003

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil,... dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

KALENDÁR