Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť!

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Piatok, 11. apríla 2003

Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma!

Register to read more...

Sobota, 12. apríla 2003

Kto obetuje vďaku, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

Register to read more...

Nedeľa, 13. apríla 2003

Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš.

Register to read more...

Pondelok, 14. apríla 2003

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.

Register to read more...

Utorok, 15. apríla 2003

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

Register to read more...

Streda, 16. apríla 2003

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Štvrtok, 17. apríla 2003

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Piatok, 18. apríla 2003

Toto hovoril Hospodin: Na tých, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom.

Register to read more...

Sobota, 19. apríla 2003

K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Nedeľa, 20. apríla 2003

Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma.

Register to read more...

Pondelok, 21. apríla 2003

Hospodin sa opäť obrátil k Izraelu kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Register to read more...

Utorok, 22. apríla 2003

Hospodine, Ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.

Register to read more...

Streda, 23. apríla 2003

Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného?

Register to read more...

Štvrtok, 24. apríla 2003

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Register to read more...

Piatok, 25. apríla 2003

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

Register to read more...

Sobota, 26. apríla 2003

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

Register to read more...

Nedeľa, 27. apríla 2003

Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase, jeho lístie nevädne.

Register to read more...

Pondelok, 28. apríla 2003

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 29. apríla 2003

Plesá mi srdce v Hospodinovi.

Register to read more...

Streda, 30. apríla 2003

Počujte Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine.

Register to read more...

KALENDÁR