Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2004

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2004

Vetry si robíš poslami, a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2004

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2004

Hospodin spravodlivosť a právo miluje.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2004

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2004

Boh pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2004

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2004

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2004

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2004

Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 2004

Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 2004

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 2004

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Streda, 14. apríla 2004

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 2004

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 2004

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 2004

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba čakáme, ó, Hospodine.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 2004

Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 2004

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa ho boja. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 2004

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, to po-zoruje.

Register to read more...

Streda, 21. apríla 2004

Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 2004

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 2004

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 2004

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 2004

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 2004

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam (svoj ľud).

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 2004

Hospodin z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Register to read more...

Streda, 28. apríla 2004

Hospodine, ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného.

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 2004

Všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 2004

A Boh riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.

Register to read more...

KALENDÁR