Slovak Czech English German Polish

2004

Štvrtok, 01. apríla 2004

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2004

Vetry si robíš poslami, a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2004

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2004

Hospodin spravodlivosť a právo miluje.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2004

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2004

Boh pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2004

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2004

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2004

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2004

Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 2004

Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 2004

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 2004

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Streda, 14. apríla 2004

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 2004

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 2004

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 2004

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba čakáme, ó, Hospodine.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 2004

Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 2004

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa ho boja. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 2004

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, to po-zoruje.

Register to read more...

Streda, 21. apríla 2004

Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 2004

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 2004

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 2004

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 2004

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 2004

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam (svoj ľud).

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 2004

Hospodin z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Register to read more...

Streda, 28. apríla 2004

Hospodine, ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného.

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 2004

Všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 2004

A Boh riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.

Register to read more...

Nedeľa, 01. augusta 2004

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2004

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2004

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2004

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2004

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2004

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2004

Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2004

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2004

Spievajte Hospodinovi pieseň novú, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2004

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 2004

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 2004

Takto hovorí Hospodin: ...tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 2004

Kiežby ma ľud môj poslúchal!

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 2004

Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, ktorý formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 2004

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 2004

Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce.

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 2004

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Register to read more...

Streda, 18. augusta 2004

Tvoj láskavý zámer s nami!

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 2004

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu.

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 2004

Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 2004

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 2004

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 2004

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 2004

Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, ...aby som vedel, aký som pominuteľný!

Register to read more...

Streda, 25. augusta 2004

Boh je nám Boh záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 2004

Ó, Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou.

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 2004

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 2004

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 2004

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou.

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 2004

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a odstránim nemoc od teba.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 2004

Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.

Register to read more...

Streda, 01. decembra 2004

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2004

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2004

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu:... Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2004

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2004

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2004

Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2004

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2004

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2004

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2004

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 2004

Riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 2004

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 2004

Ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 2004

Keď faraón videl, že dážď, krupobitie a hrmenie prestalo, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

Streda, 15. decembra 2004

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 2004

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 2004

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 2004

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu.

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 2004

Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 2004

Vznes sa, ó, Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc.

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 2004

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 2004

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 2004

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 2004

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 2004

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 2004

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 2004

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 2004

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 2004

A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 2004

Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 2004

Spomenul si na nás v našom ponížení, Jeho milosť trvá na veky!

Register to read more...

Nedeľa, 01. februára 2004

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi platia Jeho súdy.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 2004

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 2004

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Streda, 04. februára 2004

Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 2004

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.

Register to read more...

Piatok, 06. februára 2004

Všetok ľud s velikým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 2004

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 2004

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 2004

Plesajte Bohu, našej sile

Register to read more...

Utorok, 10. februára 2004

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jáko-bovým, a budem dúfať v Neho.

Register to read more...

Streda, 11. februára 2004

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Štvrtok, 12. februára 2004

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Register to read more...

Piatok, 13. februára 2004

Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Sobota, 14. februára 2004

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť,... sláva Hospodinova naplnila Boží dom.

Register to read more...

Nedeľa, 15. februára 2004

Mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval.

Register to read more...

Pondelok, 16. februára 2004

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným.

Register to read more...

Utorok, 17. februára 2004

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Streda, 18. februára 2004

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Register to read more...

Štvrtok, 19. februára 2004

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Piatok, 20. februára 2004

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Sobota, 21. februára 2004

Národy poznajú, že ja, Hospodin som Svätý.

Register to read more...

Nedeľa, 22. februára 2004

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia.

Register to read more...

Pondelok, 23. februára 2004

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Utorok, 24. februára 2004

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Register to read more...

Streda, 25. februára 2004

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Register to read more...

Štvrtok, 26. februára 2004

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Piatok, 27. februára 2004

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí: obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Sobota, 28. februára 2004

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 29. februára 2004

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Register to read more...

Štvrtok, 01. januára 2004

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 2004

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 2004

Hospodin bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 2004

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 2004

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 2004

Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.

Register to read more...

Streda, 07. januára 2004

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 2004

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 2004

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 10. januára 2004

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

More Articles...

 1. Nedeľa, 11. januára 2004
 2. Pondelok, 12. januára 2004
 3. Utorok, 13. januára 2004
 4. Streda, 14. januára 2004
 5. Štvrtok, 15. januára 2004
 6. Piatok, 16. januára 2004
 7. Sobota, 17. januára 2004
 8. Nedeľa, 18. januára 2004
 9. Pondelok, 19. januára 2004
 10. Utorok, 20. januára 2004
 11. Streda, 21. januára 2004
 12. Štvrtok, 22. januára 2004
 13. Piatok, 23. januára 2004
 14. Sobota, 24. januára 2004
 15. Nedeľa, 25. januára 2004
 16. Pondelok, 26. januára 2004
 17. Utorok, 27. januára 2004
 18. Streda, 28. januára 2004
 19. Štvrtok, 29. januára 2004
 20. Piatok, 30. januára 2004
 21. Sobota, 31. januára 2004
 22. Štvrtok, 01. júla 2004
 23. Piatok, 02. júla 2004
 24. Sobota, 03. júla 2004
 25. Nedeľa, 04. júla 2004
 26. Pondelok, 05. júla 2004
 27. Utorok, 06. júla 2004
 28. Streda, 07. júla 2004
 29. Štvrtok, 08. júla 2004
 30. Piatok, 09. júla 2004
 31. Sobota, 10. júla 2004
 32. Nedeľa, 11. júla 2004
 33. Pondelok, 12. júla 2004
 34. Utorok, 13. júla 2004
 35. Streda, 14. júla 2004
 36. Štvrtok, 15. júla 2004
 37. Piatok, 16. júla 2004
 38. Sobota, 17. júla 2004
 39. Nedeľa, 18. júla 2004
 40. Pondelok, 19. júla 2004
 41. Utorok, 20. júla 2004
 42. Streda, 21. júla 2004
 43. Štvrtok, 22. júla 2004
 44. Piatok, 23. júla 2004
 45. Sobota, 24. júla 2004
 46. Nedeľa, 25. júla 2004
 47. Pondelok, 26. júla 2004
 48. Utorok, 27. júla 2004
 49. Streda, 28. júla 2004
 50. Štvrtok, 29. júla 2004
 51. Piatok, 30. júla 2004
 52. Sobota, 31. júla 2004
 53. Utorok, 01. júna 2004
 54. Streda, 02. júna 2004
 55. Štvrtok, 03. júna 2004
 56. Piatok, 04. júna 2004
 57. Sobota, 05. júna 2004
 58. Nedeľa, 06. júna 2004
 59. Pondelok, 07. júna 2004
 60. Utorok, 08. júna 2004
 61. Streda, 09. júna 2004
 62. Štvrtok, 10. júna 2004
 63. Piatok, 11. júna 2004
 64. Sobota, 12. júna 2004
 65. Nedeľa, 13. júna 2004
 66. Pondelok, 14. júna 2004
 67. Utorok, 15. júna 2004
 68. Streda, 16. júna 2004
 69. Štvrtok, 17. júna 2004
 70. Piatok, 18. júna 2004
 71. Sobota, 19. júna 2004
 72. Nedeľa, 20. júna 2004
 73. Pondelok, 21. júna 2004
 74. Utorok, 22. júna 2004
 75. Streda, 23. júna 2004
 76. Štvrtok, 24. júna 2004
 77. Piatok, 25. júna 2004
 78. Sobota, 26. júna 2004
 79. Nedeľa, 27. júna 2004
 80. Pondelok, 28. júna 2004
 81. Utorok, 29. júna 2004
 82. Streda, 30. júna 2004
 83. Sobota, 01. mája 2004
 84. Nedeľa, 02. mája 2004
 85. Pondelok, 03. mája 2004
 86. Utorok, 04. mája 2004
 87. Streda, 05. mája 2004
 88. Štvrtok, 06. mája 2004
 89. Piatok, 07. mája 2004
 90. Sobota, 08. mája 2004
 91. Nedeľa, 09. mája 2004
 92. Pondelok, 10. mája 2004
 93. Utorok, 11. mája 2004
 94. Streda, 12. mája 2004
 95. Štvrtok, 13. mája 2004
 96. Piatok, 14. mája 2004
 97. Sobota, 15. mája 2004
 98. Nedeľa, 16. mája 2004
 99. Pondelok, 17. mája 2004
 100. Utorok, 18. mája 2004

KALENDÁR