Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2004

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 2004

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa ho boja.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 2004

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 2004

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a niet iného, som Boh, a mne rovného nieto.

Register to read more...

Streda, 05. mája 2004

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 2004

Hospodin riekol Abrámovi: (...) V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Piatok, 07. mája 2004

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 2004

Lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 2004

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 2004

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk.

Register to read more...

Utorok, 11. mája 2004

Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dozorcu.

Register to read more...

Streda, 12. mája 2004

My sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod.

Register to read more...

Štvrtok, 13. mája 2004

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 14. mája 2004

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Sobota, 15. mája 2004

Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Nedeľa, 16. mája 2004

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.

Register to read more...

Pondelok, 17. mája 2004

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Register to read more...

Utorok, 18. mája 2004

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať.

Register to read more...

Streda, 19. mája 2004

Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a moje slová hádžeš za seba?

Register to read more...

Štvrtok, 20. mája 2004

Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami.

Register to read more...

Piatok, 21. mája 2004

Ó, Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali.

Register to read more...

Sobota, 22. mája 2004

Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Register to read more...

Nedeľa, 23. mája 2004

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Pondelok, 24. mája 2004

Ďakovať budem Hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky.

Register to read more...

Utorok, 25. mája 2004

Ale Boh vykúpi mi dušu, z moci podsvetia ma iste vezme.

Register to read more...

Streda, 26. mája 2004

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu.

Register to read more...

Štvrtok, 27. mája 2004

Keď hovoril (Boh) so mnou, vstúpil do mňa Duch, postavil ma na nohy a ja som počúval Toho, ktorý hovoril so mnou.

Register to read more...

Piatok, 28. mája 2004

Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom.

Register to read more...

Sobota, 29. mája 2004

Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 30. mája 2004

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Register to read more...

Pondelok, 31. mája 2004

Či... nemám silu zachraňovať?

Register to read more...

KALENDÁR