Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2004

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Register to read more...

Streda, 02. júna 2004

Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov..., povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha?

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 2004

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Piatok, 04. júna 2004

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Sobota, 05. júna 2004

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh. Prichádza Boh náš, nemlčí.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 2004

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 2004

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 2004

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame.

Register to read more...

Streda, 09. júna 2004

Nech príde na mňa, Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 2004

I (Abrahám) uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

Piatok, 11. júna 2004

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 12. júna 2004

Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Nedeľa, 13. júna 2004

Beda tým, ktorí ... spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho ... a Hospodina nehľadajú.

Register to read more...

Pondelok, 14. júna 2004

Spravodlivý pozná spory chudobných.

Register to read more...

Utorok, 15. júna 2004

Mne patria všetky osoby.

Register to read more...

Streda, 16. júna 2004

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 17. júna 2004

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Piatok, 18. júna 2004

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.

Register to read more...

Sobota, 19. júna 2004

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn.

Register to read more...

Nedeľa, 20. júna 2004

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži.

Register to read more...

Pondelok, 21. júna 2004

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Utorok, 22. júna 2004

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Register to read more...

Streda, 23. júna 2004

Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme!

Register to read more...

Štvrtok, 24. júna 2004

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Piatok, 25. júna 2004

Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Register to read more...

Sobota, 26. júna 2004

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júna 2004

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!

Register to read more...

Pondelok, 28. júna 2004

Hľa rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa.

Register to read more...

Utorok, 29. júna 2004

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Streda, 30. júna 2004

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova doká-zala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená!

Register to read more...

KALENDÁR