Slovak Czech English German Polish

Január

Nedeľa, 01. januára 2006

Potok Boží plný vody.

Register to read more...

Pondelok, 02. januára 2006

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Utorok, 03. januára 2006

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Streda, 04. januára 2006

Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraeliti hlboko odpadli!

Register to read more...

Štvrtok, 05. januára 2006

Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Register to read more...

Piatok, 06. januára 2006

Naozaj, v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Register to read more...

Sobota, 07. januára 2006

Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Aleluja!

Register to read more...

Nedeľa, 08. januára 2006

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Register to read more...

Pondelok, 09. januára 2006

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú.

Register to read more...

Utorok, 10. januára 2006

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím.

Register to read more...

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Register to read more...

Štvrtok, 12. januára 2006

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Register to read more...

Piatok, 13. januára 2006

Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme.

Register to read more...

Sobota, 14. januára 2006

Výrok Hospodina, Pána: ... K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Nedeľa, 15. januára 2006

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Pondelok, 16. januára 2006

Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte!

Register to read more...

Utorok, 17. januára 2006

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Streda, 18. januára 2006

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.

Register to read more...

Štvrtok, 19. januára 2006

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Register to read more...

Piatok, 20. januára 2006

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Register to read more...

Sobota, 21. januára 2006

Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza po rovnej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 22. januára 2006

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.

Register to read more...

Pondelok, 23. januára 2006

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec.

Register to read more...

Utorok, 24. januára 2006

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená!

Register to read more...

Streda, 25. januára 2006

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 26. januára 2006

Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.

Register to read more...

Piatok, 27. januára 2006

Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Register to read more...

Sobota, 28. januára 2006

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Nedeľa, 29. januára 2006

Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach si pevnosť založil.

Register to read more...

Pondelok, 30. januára 2006

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie.

Register to read more...

Utorok, 31. januára 2006

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

KALENDÁR