Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 01. júna 2006

Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme.

Register to read more...

Piatok, 02. júna 2006

S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Sobota, 03. júna 2006

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júna 2006

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Pondelok, 05. júna 2006

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú.

Register to read more...

Utorok, 06. júna 2006

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel svoje milosrdenstvo?

Register to read more...

Streda, 07. júna 2006

Nech je vaše srdce cele oddané Hospodinovi, nášmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júna 2006

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Register to read more...

Piatok, 09. júna 2006

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Register to read more...

Sobota, 10. júna 2006

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Register to read more...

Nedeľa, 11. júna 2006

Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom?

Register to read more...

Pondelok, 12. júna 2006

Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš.

Register to read more...

Utorok, 13. júna 2006

Hospodin sa zmiloval nad nimi, preukázal im milosrdenstvo a obrátil sa k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Register to read more...

Streda, 14. júna 2006

Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa.

Register to read more...

Štvrtok, 15. júna 2006

Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 16. júna 2006

Nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Register to read more...

Sobota, 17. júna 2006

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Register to read more...

Nedeľa, 18. júna 2006

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Pondelok, 19. júna 2006

Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky.

Register to read more...

Utorok, 20. júna 2006

Hospodin ctí toho, kto sa zmilúva nad chudobným.

Register to read more...

Streda, 21. júna 2006

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Štvrtok, 22. júna 2006

Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Register to read more...

Piatok, 23. júna 2006

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali.

Register to read more...

Sobota, 24. júna 2006

Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine.

Register to read more...

Nedeľa, 25. júna 2006

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy.

Register to read more...

Pondelok, 26. júna 2006

Hospodin bude žehnať svoj ľud pokojom!

Register to read more...

Utorok, 27. júna 2006

Dobrotou svojou korunuješ rok.

Register to read more...

Streda, 28. júna 2006

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.

Register to read more...

Štvrtok, 29. júna 2006

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Piatok, 30. júna 2006

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!

Register to read more...

KALENDÁR