Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2008

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2008

Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2008

Naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2008

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici; nesklátim sa.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2008

Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2008

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne.

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2008

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2008

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2008

Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2008

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Piatok, 11. apríla 2008

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Register to read more...

Sobota, 12. apríla 2008

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Nedeľa, 13. apríla 2008

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Pondelok, 14. apríla 2008

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Register to read more...

Utorok, 15. apríla 2008

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Streda, 16. apríla 2008

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Štvrtok, 17. apríla 2008

Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.

Register to read more...

Piatok, 18. apríla 2008

Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Sobota, 19. apríla 2008

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Nedeľa, 20. apríla 2008

Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

Pondelok, 21. apríla 2008

Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam!

Register to read more...

Utorok, 22. apríla 2008

Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Register to read more...

Streda, 23. apríla 2008

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Štvrtok, 24. apríla 2008

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Register to read more...

Piatok, 25. apríla 2008

Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí.

Register to read more...

Sobota, 26. apríla 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne.

Register to read more...

Nedeľa, 27. apríla 2008

Hospodin je dobrý, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Pondelok, 28. apríla 2008

I povedal Dávid Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Utorok, 29. apríla 2008

Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh?

Register to read more...

Streda, 30. apríla 2008

Naša duša očakáva Hospodina, On je našou pomocou, On je našim štítom.

Register to read more...

KALENDÁR