Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 01. augusta 2008

Na skutky Hospodinove chcem sa rozpomínať. O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať.

Register to read more...

Sobota, 02. augusta 2008

Čítali knihy z Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo.

Register to read more...

Nedeľa, 03. augusta 2008

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Register to read more...

Pondelok, 04. augusta 2008

Teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia.

Register to read more...

Utorok, 05. augusta 2008

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Register to read more...

Streda, 06. augusta 2008

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Register to read more...

Štvrtok, 07. augusta 2008

Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu.

Register to read more...

Piatok, 08. augusta 2008

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Sobota, 09. augusta 2008

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Nedeľa, 10. augusta 2008

Až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.

Register to read more...

Pondelok, 11. augusta 2008

Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť.

Register to read more...

Utorok, 12. augusta 2008

Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša k Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba.

Register to read more...

Streda, 13. augusta 2008

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc.

Register to read more...

Štvrtok, 14. augusta 2008

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď svojmu chudobnému bratovi dáš.

Register to read more...

Piatok, 15. augusta 2008

Na lôžku spomínam na Teba a v nočných bdeniach rozjímam o Tebe.

Register to read more...

Sobota, 16. augusta 2008

Boh vraví: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem.

Register to read more...

Nedeľa, 17. augusta 2008

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.

Register to read more...

Pondelok, 18. augusta 2008

Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok.

Register to read more...

Utorok, 19. augusta 2008

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Streda, 20. augusta 2008

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.

Register to read more...

Štvrtok, 21. augusta 2008

Znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Piatok, 22. augusta 2008

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 23. augusta 2008

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Register to read more...

Nedeľa, 24. augusta 2008

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho.

Register to read more...

Pondelok, 25. augusta 2008

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Utorok, 26. augusta 2008

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.

Register to read more...

Streda, 27. augusta 2008

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 28. augusta 2008

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Register to read more...

Piatok, 29. augusta 2008

Tu povedal Hospodin Jonášovi: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Register to read more...

Sobota, 30. augusta 2008

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.

Register to read more...

Nedeľa, 31. augusta 2008

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo!

Register to read more...

KALENDÁR