Slovak Czech English German Polish

November

Sobota, 01. novembra 2008

Budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.

Register to read more...

Nedeľa, 02. novembra 2008

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Pondelok, 03. novembra 2008

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev. Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Register to read more...

Utorok, 04. novembra 2008

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Register to read more...

Streda, 05. novembra 2008

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Register to read more...

Štvrtok, 06. novembra 2008

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Register to read more...

Piatok, 07. novembra 2008

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 08. novembra 2008

Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň!

Register to read more...

Nedeľa, 09. novembra 2008

U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie.

Register to read more...

Pondelok, 10. novembra 2008

Hospodin vydá hlas pred svojím vojskom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a mocný je ten, čo splní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hospodinov a hrôzostrašný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom!

Register to read more...

Utorok, 11. novembra 2008

Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!

Register to read more...

Streda, 12. novembra 2008

Nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného.

Register to read more...

Štvrtok, 13. novembra 2008

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 14. novembra 2008

Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli... a sadli si k Jóbovi na zem a ostali s ním sedem dní a sedem nocí, ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká.

Register to read more...

Sobota, 15. novembra 2008

Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Register to read more...

Nedeľa, 16. novembra 2008

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.

Register to read more...

Pondelok, 17. novembra 2008

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Register to read more...

Utorok, 18. novembra 2008

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.

Register to read more...

Streda, 19. novembra 2008

Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 20. novembra 2008

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.

Register to read more...

Piatok, 21. novembra 2008

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh!

Register to read more...

Sobota, 22. novembra 2008

Beda hrdinom, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Nedeľa, 23. novembra 2008

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!

Register to read more...

Pondelok, 24. novembra 2008

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Register to read more...

Utorok, 25. novembra 2008

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži!

Register to read more...

Streda, 26. novembra 2008

Choď, a Hospodin bude s tebou!

Register to read more...

Štvrtok, 27. novembra 2008

Chválil a velebil som večne živého, Jeho vláda je večná a Jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič.

Register to read more...

Piatok, 28. novembra 2008

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.

Register to read more...

Sobota, 29. novembra 2008

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Register to read more...

Nedeľa, 30. novembra 2008

Rozjasní tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

KALENDÁR