Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 01. marca 2009

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Register to read more...

Pondelok, 02. marca 2009

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Utorok, 03. marca 2009

Prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach!

Register to read more...

Streda, 04. marca 2009

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Register to read more...

Štvrtok, 05. marca 2009

Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.

Register to read more...

Piatok, 06. marca 2009

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Sobota, 07. marca 2009

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Register to read more...

Nedeľa, 08. marca 2009

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Pondelok, 09. marca 2009

Hospodinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas poslúchať.

Register to read more...

Utorok, 10. marca 2009

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy...? Zmiluj sa nad Svojimi sluhami!

Register to read more...

Streda, 11. marca 2009

Aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! ... Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 12. marca 2009

Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi.

Register to read more...

Piatok, 13. marca 2009

Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!

Register to read more...

Sobota, 14. marca 2009

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 15. marca 2009

Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.

Register to read more...

Pondelok, 16. marca 2009

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.

Register to read more...

Utorok, 17. marca 2009

Moje je striebro, moje je zlato – znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 18. marca 2009

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Štvrtok, 19. marca 2009

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

Register to read more...

Piatok, 20. marca 2009

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Register to read more...

Sobota, 21. marca 2009

Chizkíja smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie. Chizkíja sa neodplatil za preukázané mu dobrodenie.

Register to read more...

Nedeľa, 22. marca 2009

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Register to read more...

Pondelok, 23. marca 2009

Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.

Register to read more...

Utorok, 24. marca 2009

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Streda, 25. marca 2009

Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými, vás pomenujú služobníkmi nášho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 26. marca 2009

On je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy.

Register to read more...

Piatok, 27. marca 2009

Ja som Svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné.

Register to read more...

Sobota, 28. marca 2009

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Nedeľa, 29. marca 2009

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Pondelok, 30. marca 2009

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Register to read more...

Utorok, 31. marca 2009

Budú mojím vlastníctvom ... ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži.

Register to read more...

KALENDÁR