Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 1998

Cti otca svojho i matku svoju.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 1998

Nepokradneš!

Register to read more...

Streda, 04. februára 1998

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 1998

Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj!

Register to read more...

Piatok, 06. februára 1998

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 1998

Statočným zasvitne svetlo vo tme; on je milosrdný, súcitný a spravodlivý.

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 1998

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 1998

Moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremä.

Register to read more...

Utorok, 10. februára 1998

Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Streda, 11. februára 1998

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. februára 1998

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Piatok, 13. februára 1998

Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie.

Register to read more...

Sobota, 14. februára 1998

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Register to read more...

Nedeľa, 15. februára 1998

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym!

Register to read more...

Pondelok, 16. februára 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Register to read more...

Utorok, 17. februára 1998

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Register to read more...

Streda, 18. februára 1998

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Štvrtok, 19. februára 1998

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 20. februára 1998

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme, i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Sobota, 21. februára 1998

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 22. februára 1998

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto na Neho očakáva.

Register to read more...

Pondelok, 23. februára 1998

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Utorok, 24. februára 1998

Ktorého nádejou je Hospodin, bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Register to read more...

Streda, 25. februára 1998

Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Štvrtok, 26. februára 1998

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či Ho milujete celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Piatok, 27. februára 1998

Elízeus sa modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl! Hospodin otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea bol plný koní a ohnivých vozov.

Register to read more...

Sobota, 28. februára 1998

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

KALENDÁR