Slovak Czech English German Polish

1998

Streda, 01. apríla 1998

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po konce zeme.

Register to read more...

Štvrtok, 02. apríla 1998

S tebou však neurobím koniec, lež potrescem ťa v medziach práva,: no, bez trestu ťa nechať nemôžem.

Register to read more...

Piatok, 03. apríla 1998

Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierajúcim žezlom je tvoja kráľovská berla.

Register to read more...

Sobota, 04. apríla 1998

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 05. apríla 1998

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Pondelok, 06. apríla 1998

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili.

Register to read more...

Utorok, 07. apríla 1998

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Register to read more...

Streda, 08. apríla 1998

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 09. apríla 1998

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine.

Register to read more...

Piatok, 10. apríla 1998

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má záľubu.

Register to read more...

Sobota, 11. apríla 1998

Ďakujem Ti celým srdcom... pre Tvoju milosť a vernosť... lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo.

Register to read more...

Nedeľa, 12. apríla 1998

Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva!

Register to read more...

Pondelok, 13. apríla 1998

Život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 14. apríla 1998

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Register to read more...

Streda, 15. apríla 1998

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky. Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 16. apríla 1998

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.

Register to read more...

Piatok, 17. apríla 1998

Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou.

Register to read more...

Sobota, 18. apríla 1998

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Nedeľa, 19. apríla 1998

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností - : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Pondelok, 20. apríla 1998

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci - znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pod mojím slovom.

Register to read more...

Utorok, 21. apríla 1998

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Streda, 22. apríla 1998

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Štvrtok, 23. apríla 1998

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti!

Register to read more...

Piatok, 24. apríla 1998

Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela!

Register to read more...

Sobota, 25. apríla 1998

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 26. apríla 1998

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Pondelok, 27. apríla 1998

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.

Register to read more...

Utorok, 28. apríla 1998

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Streda, 29. apríla 1998

Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Register to read more...

Štvrtok, 30. apríla 1998

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

Sobota, 01. augusta 1998

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Register to read more...

Nedeľa, 02. augusta 1998

Dom Júdov omilostím a zachránim ho. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Pondelok, 03. augusta 1998

Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo cez všetky pokolenia.

Register to read more...

Utorok, 04. augusta 1998

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Streda, 05. augusta 1998

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Register to read more...

Štvrtok, 06. augusta 1998

Rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Piatok, 07. augusta 1998

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci on i jeho služobníci.

Register to read more...

Sobota, 08. augusta 1998

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Nedeľa, 09. augusta 1998

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Pondelok, 10. augusta 1998

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinu, budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 11. augusta 1998

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Register to read more...

Streda, 12. augusta 1998

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil služobníkovi Dávidovi a svojmu ľudu izraelskému.

Register to read more...

Štvrtok, 13. augusta 1998

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 14. augusta 1998

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Register to read more...

Sobota, 15. augusta 1998

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Nedeľa, 16. augusta 1998

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Register to read more...

Pondelok, 17. augusta 1998

Tento ľud urobil si zlatého boha. Ak môžeš, odpusť im hriech.

Register to read more...

Utorok, 18. augusta 1998

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Streda, 19. augusta 1998

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Štvrtok, 20. augusta 1998

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Register to read more...

Piatok, 21. augusta 1998

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho ľudu izraelského, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať.

Register to read more...

Sobota, 22. augusta 1998

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Register to read more...

Nedeľa, 23. augusta 1998

Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!

Register to read more...

Pondelok, 24. augusta 1998

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Register to read more...

Utorok, 25. augusta 1998

U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie.

Register to read more...

Streda, 26. augusta 1998

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Štvrtok, 27. augusta 1998

Hospodin nie je človekom, aby niečo musel oželieť.

Register to read more...

Piatok, 28. augusta 1998

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené.

Register to read more...

Sobota, 29. augusta 1998

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Register to read more...

Nedeľa, 30. augusta 1998

svoju dúhu kladiem na oblaky; i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 31. augusta 1998

Hospodin si vyhliadol Abraháma, aby prikazoval svojím synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo.

Register to read more...

Utorok, 01. decembra 1998

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Streda, 02. decembra 1998

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Štvrtok, 03. decembra 1998

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Piatok, 04. decembra 1998

Nie vojenskou mocou ani silou ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Sobota, 05. decembra 1998

Dokiaľ zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Nedeľa, 06. decembra 1998

Ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.

Register to read more...

Pondelok, 07. decembra 1998

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú.

Register to read more...

Utorok, 08. decembra 1998

Priaznivo obrátim oči na nich, vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Register to read more...

Streda, 09. decembra 1998

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých.

Register to read more...

Štvrtok, 10. decembra 1998

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Piatok, 11. decembra 1998

Skryje ma v svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho šiatra.

Register to read more...

Sobota, 12. decembra 1998

Veď ak niekto dopadne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Nedeľa, 13. decembra 1998

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Pondelok, 14. decembra 1998

Počujte, všetky národy, načúvaj, zem i čo ju napĺňa,a nech je Hospodin, Pán svedkom proti vám.

Register to read more...

Utorok, 15. decembra 1998

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Register to read more...

Streda, 16. decembra 1998

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech Ťa poznám.

Register to read more...

Štvrtok, 17. decembra 1998

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Piatok, 18. decembra 1998

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 19. decembra 1998

To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Register to read more...

Nedeľa, 20. decembra 1998

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 21. decembra 1998

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 22. decembra 1998

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Streda, 23. decembra 1998

Moje oči sú uprené vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z osídla.

Register to read more...

Štvrtok, 24. decembra 1998

Dobre čiň Sionu vo svojej priazni!

Register to read more...

Piatok, 25. decembra 1998

Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé.

Register to read more...

Sobota, 26. decembra 1998

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Register to read more...

Nedeľa, 27. decembra 1998

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca učinil si všetky tie veľké veci.

Register to read more...

Pondelok, 28. decembra 1998

Haleluja! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Utorok, 29. decembra 1998

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 30. decembra 1998

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 31. decembra 1998

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Nedeľa, 01. februára 1998

Cti otca svojho i matku svoju.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 1998

Nepokradneš!

Register to read more...

Streda, 04. februára 1998

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 1998

Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj!

Register to read more...

Piatok, 06. februára 1998

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 1998

Statočným zasvitne svetlo vo tme; on je milosrdný, súcitný a spravodlivý.

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 1998

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 1998

Moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremä.

Register to read more...

Utorok, 10. februára 1998

Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Streda, 11. februára 1998

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. februára 1998

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Piatok, 13. februára 1998

Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie.

Register to read more...

Sobota, 14. februára 1998

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Register to read more...

Nedeľa, 15. februára 1998

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym!

Register to read more...

Pondelok, 16. februára 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Register to read more...

Utorok, 17. februára 1998

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Register to read more...

Streda, 18. februára 1998

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Štvrtok, 19. februára 1998

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 20. februára 1998

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme, i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Sobota, 21. februára 1998

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 22. februára 1998

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto na Neho očakáva.

Register to read more...

Pondelok, 23. februára 1998

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Utorok, 24. februára 1998

Ktorého nádejou je Hospodin, bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Register to read more...

Streda, 25. februára 1998

Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Štvrtok, 26. februára 1998

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či Ho milujete celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Piatok, 27. februára 1998

Elízeus sa modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl! Hospodin otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea bol plný koní a ohnivých vozov.

Register to read more...

Sobota, 28. februára 1998

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Štvrtok, 01. januára 1998

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 1998

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahlom kraji.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 1998

Boh pošle svoju milosť a svoju vernosť.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 1998

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 1998

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 1998

Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní.

Register to read more...

Streda, 07. januára 1998

Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje.

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 1998

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 1998

Pozri na moju biedu a na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Register to read more...

Sobota, 10. januára 1998

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Register to read more...

Nedeľa, 11. januára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Register to read more...

More Articles...

 1. Pondelok, 12. januára 1998
 2. Utorok, 13. januára 1998
 3. Streda, 14. januára 1998
 4. Štvrtok, 15. januára 1998
 5. Piatok, 16. januára 1998
 6. Sobota, 17. januára 1998
 7. Nedeľa, 18. januára 1998
 8. Pondelok, 19. januára 1998
 9. Utorok, 20. januára 1998
 10. Streda, 21. januára 1998
 11. Štvrtok, 22. januára 1998
 12. Piatok, 23. januára 1998
 13. Sobota, 24. januára 1998
 14. Nedeľa, 25. januára 1998
 15. Pondelok, 26. januára 1998
 16. Utorok, 27. januára 1998
 17. Streda, 28. januára 1998
 18. Štvrtok, 29. januára 1998
 19. Piatok, 30. januára 1998
 20. Sobota, 31. januára 1998
 21. Streda, 01. júla 1998
 22. Štvrtok, 02. júla 1998
 23. Piatok, 03. júla 1998
 24. Sobota, 04. júla 1998
 25. Nedeľa, 05. júla 1998
 26. Pondelok, 06. júla 1998
 27. Utorok, 07. júla 1998
 28. Streda, 08. júla 1998
 29. Štvrtok, 09. júla 1998
 30. Piatok, 10. júla 1998
 31. Sobota, 11. júla 1998
 32. Nedeľa, 12. júla 1998
 33. Pondelok, 13. júla 1998
 34. Utorok, 14. júla 1998
 35. Streda, 15. júla 1998
 36. Štvrtok, 16. júla 1998
 37. Piatok, 17. júla 1998
 38. Sobota, 18. júla 1998
 39. Nedeľa, 19. júla 1998
 40. Pondelok, 20. júla 1998
 41. Utorok, 21. júla 1998
 42. Streda, 22. júla 1998
 43. Štvrtok, 23. júla 1998
 44. Piatok, 24. júla 1998
 45. Sobota, 25. júla 1998
 46. Nedeľa, 26. júla 1998
 47. Pondelok, 27. júla 1998
 48. Utorok, 28. júla 1998
 49. Streda, 29. júla 1998
 50. Štvrtok, 30. júla 1998
 51. Piatok, 31. júla 1998
 52. Pondelok, 01. júna 1998
 53. Utorok, 02. júna 1998
 54. Streda, 03. júna 1998
 55. Štvrtok, 04. júna 1998
 56. Piatok, 05. júna 1998
 57. Sobota, 06. júna 1998
 58. Nedeľa, 07. júna 1998
 59. Pondelok, 08. júna 1998
 60. Utorok, 09. júna 1998
 61. Streda, 10. júna 1998
 62. Štvrtok, 11. júna 1998
 63. Piatok, 12. júna 1998
 64. Sobota, 13. júna 1998
 65. Nedeľa, 14. júna 1998
 66. Pondelok, 15. júna 1998
 67. Utorok, 16. júna 1998
 68. Streda, 17. júna 1998
 69. Štvrtok, 18. júna 1998
 70. Piatok, 19. júna 1998
 71. Sobota, 20. júna 1998
 72. Nedeľa, 21. júna 1998
 73. Pondelok, 22. júna 1998
 74. Utorok, 23. júna 1998
 75. Streda, 24. júna 1998
 76. Štvrtok, 25. júna 1998
 77. Piatok, 26. júna 1998
 78. Sobota, 27. júna 1998
 79. Nedeľa, 28. júna 1998
 80. Pondelok, 29. júna 1998
 81. Utorok, 30. júna 1998
 82. Piatok, 01. mája 1998
 83. Sobota, 02. mája 1998
 84. Nedeľa, 03. mája 1998
 85. Pondelok, 04. mája 1998
 86. Utorok, 05. mája 1998
 87. Streda, 06. mája 1998
 88. Štvrtok, 07. mája 1998
 89. Piatok, 08. mája 1998
 90. Sobota, 09. mája 1998
 91. Nedeľa, 10. mája 1998
 92. Pondelok, 11. mája 1998
 93. Utorok, 12. mája 1998
 94. Streda, 13. mája 1998
 95. Štvrtok, 14. mája 1998
 96. Piatok, 15. mája 1998
 97. Sobota, 16. mája 1998
 98. Nedeľa, 17. mája 1998
 99. Pondelok, 18. mája 1998
 100. Utorok, 19. mája 1998

KALENDÁR