Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 1999

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Register to read more...

Streda, 02. júna 1999

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdové právo prinesie národom.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 1999

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Piatok, 04. júna 1999

Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Register to read more...

Sobota, 05. júna 1999

V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 1999

Kto by sa nebál Teba, kráľu národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 1999

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto pôsobiť pohromu.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 1999

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.

Register to read more...

Streda, 09. júna 1999

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 1999

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať?

Register to read more...

Piatok, 11. júna 1999

Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia.

Register to read more...

Sobota, 12. júna 1999

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Nedeľa, 13. júna 1999

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 14. júna 1999

Beda tým, ktorí spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a Hospodina nehľadajú.

Register to read more...

Utorok, 15. júna 1999

Ja som Hospodin a niet viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.

Register to read more...

Streda, 16. júna 1999

Ajhľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 17. júna 1999

U Teba nájde milosť sirota.

Register to read more...

Piatok, 18. júna 1999

Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach.

Register to read more...

Sobota, 19. júna 1999

Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.

Register to read more...

Nedeľa, 20. júna 1999

Príbehy, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom.

Register to read more...

Pondelok, 21. júna 1999

Čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky.

Register to read more...

Utorok, 22. júna 1999

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Register to read more...

Streda, 23. júna 1999

Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním.

Register to read more...

Štvrtok, 24. júna 1999

Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.

Register to read more...

Piatok, 25. júna 1999

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Register to read more...

Sobota, 26. júna 1999

Hospodinova rada trvá naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júna 1999

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.

Register to read more...

Pondelok, 28. júna 1999

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame!

Register to read more...

Utorok, 29. júna 1999

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Streda, 30. júna 1999

Nebesia rozprávajú o sláve Božej.

Register to read more...

KALENDÁR