Slovak Czech English German Polish

1999

Štvrtok, 01. apríla 1999

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 1999

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 1999

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 1999

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 1999

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 1999

Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 1999

Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 1999

Ploďte a množte sa, a naplňte zem; podmaňte si ju.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 1999

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 1999

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 1999

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si od pradávna získal.

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 1999

Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 1999

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 14. apríla 1999

Moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 1999

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 1999

Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 1999

Spravodlivý pozná spory chudobných.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 1999

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 1999

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 1999

Nech nieto sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní.

Register to read more...

Streda, 21. apríla 1999

Hospodin dal mi to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 1999

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 1999

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom.

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 1999

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 1999

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 1999

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 1999

Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe!

Register to read more...

Streda, 28. apríla 1999

Prečo si znevážil slovo Hospodinovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu neľúbi?

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 1999

Beda tým, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 1999

Prijmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom.

Register to read more...

Nedeľa, 01. augusta 1999

Hospodin bude súdiť národy..

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 1999

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 1999

Túžobne som čakal na Hospodina, a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 1999

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 1999

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočišťom.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 1999

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 1999

Vytrhol si moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 1999

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 1999

Hospodin ponižuje i povyšuje.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 1999

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národami.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 1999

Ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného?

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 1999

Ja, Hospodin, som strážcom vinice, každú chvíľu ju zalievam. Dňom i nocou ju strážim.

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 1999

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 1999

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 1999

Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 1999

Toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 1999

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha.

Register to read more...

Streda, 18. augusta 1999

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 1999

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 1999

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 1999

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 1999

Vzdajte česť nášmu Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 1999

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 1999

Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Streda, 25. augusta 1999

Obráť sa teda pomocou na svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 1999

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinu!

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 1999

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 1999

Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 1999

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 1999

Ajhľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 1999

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Streda, 01. decembra 1999

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 1999

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 1999

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 1999

Hospodin pomáha tým, čo sú ubitého ducha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 1999

Keď Chizkija list prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 1999

Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 1999

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 1999

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 1999

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 1999

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 1999

Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 1999

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 1999

Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 1999

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil som ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Streda, 15. decembra 1999

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 1999

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 1999

Lebo som milostivý - znie výrok Hospodinov - nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinu, svojmu Bohu.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 1999

Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 1999

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba očakávame, ó Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 1999

Hospodin otvára oči slepým.

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 1999

Pred svitom vstávam; volám o pomoc; a dúfam v Tvoje slovo.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 1999

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 1999

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 1999

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú Tvoje?

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 1999

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 1999

Veľké, až nevyspytateľné veci činí Boh i bezpočetné divy.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 1999

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 1999

Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 1999

Z úst detí a dojčiat pripravil si si chválu.

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 1999

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú!

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 1999

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

Pondelok, 01. februára 1999

Ó zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom.

Register to read more...

Utorok, 02. februára 1999

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Register to read more...

Streda, 03. februára 1999

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Štvrtok, 04. februára 1999

Hospodine, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Register to read more...

Piatok, 05. februára 1999

Vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná, Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Sobota, 06. februára 1999

Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí.

Register to read more...

Nedeľa, 07. februára 1999

Poďte, plesajme Hospodinu, jasajme zvučne skale našej spásy!

Register to read more...

Pondelok, 08. februára 1999

Dietky Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 09. februára 1999

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Streda, 10. februára 1999

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval.

Register to read more...

Štvrtok, 11. februára 1999

Rozpovieš všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Piatok, 12. februára 1999

Spievať chcem Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.

Register to read more...

Sobota, 13. februára 1999

Neprelievajte krv!

Register to read more...

Nedeľa, 14. februára 1999

Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.

Register to read more...

Pondelok, 15. februára 1999

Nezabiješ!

Register to read more...

Utorok, 16. februára 1999

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Streda, 17. februára 1999

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Register to read more...

Štvrtok, 18. februára 1999

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Piatok, 19. februára 1999

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Sobota, 20. februára 1999

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.v

Register to read more...

Nedeľa, 21. februára 1999

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Register to read more...

Pondelok, 22. februára 1999

Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Utorok, 23. februára 1999

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb, dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Streda, 24. februára 1999

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. februára 1999

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 26. februára 1999

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 27. februára 1999

Veľké veci urobil s nami Hospodin, a preto sme sa radovali.

Register to read more...

Nedeľa, 28. februára 1999

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Piatok, 01. januára 1999

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

Sobota, 02. januára 1999

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.

Register to read more...

Nedeľa, 03. januára 1999

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Pondelok, 04. januára 1999

Veď či môže prebývať Boh na zemi?

Register to read more...

Utorok, 05. januára 1999

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam, nezbav ma života.

Register to read more...

Streda, 06. januára 1999

Hospodin ... z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Register to read more...

Štvrtok, 07. januára 1999

Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení!

Register to read more...

Piatok, 08. januára 1999

Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného.

Register to read more...

Sobota, 09. januára 1999

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Nedeľa, 10. januára 1999

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Pondelok, 11. januára 1999

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj poľúbia sa.

Register to read more...

More Articles...

 1. Utorok, 12. januára 1999
 2. Streda, 13. januára 1999
 3. Štvrtok, 14. januára 1999
 4. Piatok, 15. januára 1999
 5. Sobota, 16. januára 1999
 6. Nedeľa, 17. januára 1999
 7. Pondelok, 18. januára 1999
 8. Utorok, 19. januára 1999
 9. Streda, 20. januára 1999
 10. Štvrtok, 21. januára 1999
 11. Piatok, 22. januára 1999
 12. Sobota, 23. januára 1999
 13. Nedeľa, 24. januára 1999
 14. Pondelok, 25. januára 1999
 15. Utorok, 26. januára 1999
 16. Streda, 27. januára 1999
 17. Štvrtok, 28. januára 1999
 18. Piatok, 29. januára 1999
 19. Sobota, 30. januára 1999
 20. Nedeľa, 31. januára 1999
 21. Štvrtok, 01. júla 1999
 22. Piatok, 02. júla 1999
 23. Sobota, 03. júla 1999
 24. Nedeľa, 04. júla 1999
 25. Pondelok, 05. júla 1999
 26. Utorok, 06. júla 1999
 27. Streda, 07. júla 1999
 28. Štvrtok, 08. júla 1999
 29. Piatok, 09. júla 1999
 30. Sobota, 10. júla 1999
 31. Nedeľa, 11. júla 1999
 32. Pondelok, 12. júla 1999
 33. Utorok, 13. júla 1999
 34. Streda, 14. júla 1999
 35. Štvrtok, 15. júla 1999
 36. Piatok, 16. júla 1999
 37. Sobota, 17. júla 1999
 38. Nedeľa, 18. júla 1999
 39. Pondelok, 19. júla 1999
 40. Utorok, 20. júla 1999
 41. Streda, 21. júla 1999
 42. Štvrtok, 22. júla 1999
 43. Piatok, 23. júla 1999
 44. Sobota, 24. júla 1999
 45. Nedeľa, 25. júla 1999
 46. Pondelok, 26. júla 1999
 47. Utorok, 27. júla 1999
 48. Streda, 28. júla 1999
 49. Štvrtok, 29. júla 1999
 50. Piatok, 30. júla 1999
 51. Sobota, 31. júla 1999
 52. Utorok, 01. júna 1999
 53. Streda, 02. júna 1999
 54. Štvrtok, 03. júna 1999
 55. Piatok, 04. júna 1999
 56. Sobota, 05. júna 1999
 57. Nedeľa, 06. júna 1999
 58. Pondelok, 07. júna 1999
 59. Utorok, 08. júna 1999
 60. Streda, 09. júna 1999
 61. Štvrtok, 10. júna 1999
 62. Piatok, 11. júna 1999
 63. Sobota, 12. júna 1999
 64. Nedeľa, 13. júna 1999
 65. Pondelok, 14. júna 1999
 66. Utorok, 15. júna 1999
 67. Streda, 16. júna 1999
 68. Štvrtok, 17. júna 1999
 69. Piatok, 18. júna 1999
 70. Sobota, 19. júna 1999
 71. Nedeľa, 20. júna 1999
 72. Pondelok, 21. júna 1999
 73. Utorok, 22. júna 1999
 74. Streda, 23. júna 1999
 75. Štvrtok, 24. júna 1999
 76. Piatok, 25. júna 1999
 77. Sobota, 26. júna 1999
 78. Nedeľa, 27. júna 1999
 79. Pondelok, 28. júna 1999
 80. Utorok, 29. júna 1999
 81. Streda, 30. júna 1999
 82. Sobota, 01. mája 1999
 83. Nedeľa, 02. mája 1999
 84. Pondelok, 03. mája 1999
 85. Utorok, 04. mája 1999
 86. Streda, 05. mája 1999
 87. Štvrtok, 06. mája 1999
 88. Piatok, 07. mája 1999
 89. Sobota, 08. mája 1999
 90. Nedeľa, 09. mája 1999
 91. Pondelok, 10. mája 1999
 92. Utorok, 11. mája 1999
 93. Streda, 12. mája 1999
 94. Štvrtok, 13. mája 1999
 95. Piatok, 14. mája 1999
 96. Sobota, 15. mája 1999
 97. Nedeľa, 16. mája 1999
 98. Pondelok, 17. mája 1999
 99. Utorok, 18. mája 1999
 100. Streda, 19. mája 1999

KALENDÁR