Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2000

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im a nedráždite ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 02. novembra 2000

Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce.

Register to read more...

Piatok, 03. novembra 2000

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Register to read more...

Sobota, 04. novembra 2000

Kto pohŕda blížnym, hreší, kto však má súcit s biednymi, je blahoslavený.

Register to read more...

Nedeľa, 05. novembra 2000

Chváľte Boha pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

Pondelok, 06. novembra 2000

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru.

Register to read more...

Utorok, 07. novembra 2000

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec.

Register to read more...

Streda, 08. novembra 2000

A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 09. novembra 2000

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Register to read more...

Piatok, 10. novembra 2000

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu a niet iného.

Register to read more...

Sobota, 11. novembra 2000

Hospodin chrániť ti bude nohy pred osídlom.

Register to read more...

Nedeľa, 12. novembra 2000

Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Pondelok, 13. novembra 2000

Smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.

Register to read more...

Utorok, 14. novembra 2000

Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému.

Register to read more...

Streda, 15. novembra 2000

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina.

Register to read more...

Štvrtok, 16. novembra 2000

Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému.

Register to read more...

Piatok, 17. novembra 2000

Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! Veď Hospodin je veľký Boh.

Register to read more...

Sobota, 18. novembra 2000

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Register to read more...

Nedeľa, 19. novembra 2000

Hospodin mocností určil istý deň ... proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké.

Register to read more...

Pondelok, 20. novembra 2000

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Utorok, 21. novembra 2000

Je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On ma vyslobodí z každého súženia.

Register to read more...

Streda, 22. novembra 2000

Plesá mi srdce v Hospodinu.

Register to read more...

Štvrtok, 23. novembra 2000

Budú mojím vlastníctvom. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži.

Register to read more...

Piatok, 24. novembra 2000

Poznaj a viď, jak neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Sobota, 25. novembra 2000

Potom vylejem svojho Ducha na každé telo.

Register to read more...

Nedeľa, 26. novembra 2000

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Register to read more...

Pondelok, 27. novembra 2000

Z príbytkov svojich zvlažuješ vrchy, ovocím diela tvojho sýti sa zem.

Register to read more...

Utorok, 28. novembra 2000

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Register to read more...

Streda, 29. novembra 2000

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Štvrtok, 30. novembra 2000

Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď na Teba sa spoliehame.

Register to read more...

KALENDÁR