Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 01. júna 2011

Hospodin riekol Jonášovi: Či sa právom rozhneval?

Čítať ďalej: Streda, 01. júna 2011

Štvrtok, 02. júna 2011

Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. júna 2011

Piatok, 03. júna 2011

Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Čítať ďalej: Piatok, 03. júna 2011

Sobota, 04. júna 2011

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Čítať ďalej: Sobota, 04. júna 2011

Nedeľa, 05. júna 2011

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. júna 2011

Pondelok, 06. júna 2011

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. júna 2011

Utorok, 07. júna 2011

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Čítať ďalej: Utorok, 07. júna 2011

Streda, 08. júna 2011

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Čítať ďalej: Streda, 08. júna 2011

Štvrtok, 09. júna 2011

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. júna 2011

Piatok, 10. júna 2011

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 10. júna 2011