Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 01. júna 2011

Hospodin riekol Jonášovi: Či sa právom rozhneval?

Register to read more...

Štvrtok, 02. júna 2011

Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce.

Register to read more...

Piatok, 03. júna 2011

Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Register to read more...

Sobota, 04. júna 2011

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júna 2011

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.

Register to read more...

Pondelok, 06. júna 2011

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Utorok, 07. júna 2011

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Streda, 08. júna 2011

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Register to read more...

Štvrtok, 09. júna 2011

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Register to read more...

Piatok, 10. júna 2011

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Register to read more...

KALENDÁR